Privacyreglement

Van Dulmen P&O advies en coaching hecht grote waarde aan je privacy. Hieronder staat het privacyreglement weergegeven.

Privacyreglement

Algemeen
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de wet ter bescherming van privacy- en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG binnen Van Dulmen P&O advies en coaching (verder genoemd: Van Dulmen).

Bij Van Dulmen worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit is noodzakelijk voor een goede onderlinge communicatie en het financieel afhandelen van coachsessies, workshops en adviestrajecten.

De plichten van de coach/advies praktijk
Van Dulmen is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de coach- en trainingspraktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld voor:
  • communicatie m.b.t. afspraken (via de mail);
  • het geven van coachsessies, workshops, trainingen en advisering;
  • het sturen van relevante informatie.
  • financiële doeleinden,  zoals de verzending van facturen.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Jouw persoonsgegevens worden alleen na toestemming van jouzelf verstrekt aan derden (zoals bijvoorbeeld mede-cursisten en opdrachtgevers).
 • Je wordt middels dit schrijven op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jouw verwerkt worden.
 • Ik ga vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Eventuele leveranciers die in aanraking komen met jouw persoonsgegevens, zoals mijn boekhouder, gaan ook vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens en zullen alleen die informatie krijgen die relevant is voor de door hen uit voeren noodzakelijke werkzaamheden.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang met behulp van regelmatig wijzigende wachtwoorden.
 • Uiterlijk tot twee jaar na het tijdstip van afsluiting van het coachingstraject bewaren wij jouw gegevens – behalve als je vraagt ze eerder te verwijderen. Daarna worden de gegevens vernietigd. Er zijn echter gegevens die volgens de wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven. Administratiegegevens, zoals facturen, moet tien jaar bewaard blijven. Deze gegevens worden pas na deze termijn verwijderd.

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om jou in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij mij. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Vraag of klacht
Heb je een vraag of een klacht (bijvoorbeeld als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik), neem dan contact met me op om dit te bespreken.