Vertrouwenspersoon

Ongewenste omgangsvormen en integriteit

Pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie door collega’s of integriteitskwesties: allemaal vormen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag dat helaas vaak voorkomt op de werkvloer. De sfeer op het werk wordt er niet beter op, medewerkers die hiermee te maken hebben gaan minder goed presteren en kunnen er ziek van worden.

Het is belangrijk om als organisatie een goed beleid hiervoor te hebben en medewerkers te ondersteunen die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsschendingen.

Ongewenste omgangsvormen

In de Arbowet zijn ongewenste omgangsvormen opgenomen onder psychosociale arbeidsbelasting. Onder ongewenste omgangsvormen valt alles in de omgang en communicatie wat als ongewenst en/of kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat de medewerker zich niet langer veilig voelt op de werkplek. Dit kan gaan over (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie. Op grond van de wet bent u verplicht als werkgever beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken.  

Integriteitsschendingen

Als het gaat om integriteitsschendingen dan is hiervoor de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet verplicht werkgevers met ten minste 50 medewerkers tot het vaststellen van een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Ook moeten medewerkers, die in vertrouwen over het eventueel doen van een melding willen spreken, terecht kunnen bij een adviseur met geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon integriteit is zo’n adviseur.

Integriteitsschendingen en (vermoedens van) misstanden zijn onder meer:

  • Diefstal/verduistering, fraude, oplichting.
  • Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden.
  • Omkoping (corruptie), aannemen/vragen van geschenken.
  • Lekken, misbruik of achterhouden van informatie.
  • Valsheid in geschrifte.
  • Misbruik van bedrijfsmiddelen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon voor zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Naast het werken als externe vertrouwenspersoon ondersteun ik uw organisatie bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Ook geef ik voorlichting aan het management en medewerkers.