Uw belang om risico’s op in uw bedrijf in kaart te hebben, te houden en actie te nemen!

De Inspectie SZW mag vanaf nu meteen boetes uitdelen als blijkt dat een bedrijf de risico’s op de werkvloer niet in kaart heeft gebracht. Deze boetes liegen er niet om: € 4500,00 als er geen RI&E is opgesteld en daarbovenop nog eens € 3000,00 als het Plan van Aanpak ontbreekt.

Risico’s voor veilig en gezond werken

Elk bedrijf moet de risico’s voor veilig en gezond werken inventariseren (Risico Inventarisatie en -Evaluatie) en vervolgens in het Plan van Aanpak aangeven wat het bedrijf gaat doen aan de geconstateerde risico’s.

In de praktijk blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven geen RI&E heeft opgesteld.

De RI&E actueel houden.

Is een RI&E opgesteld dan moet deze getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst/deskundige. Deze kan ook adviezen geven over het Plan van Aanpak.

Er zijn enkele uitzonderingen op de toetsingsplicht:

  • Bedrijven met maximaal 25 werknemers hoeven hun RI&E-document niet te laten toetsen. Voorwaarde is wel dat zij gebruikmaken van een goedgekeurde, branche specifieke en in de CAO opgenomen RI&E-instrument.
  • Organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld). Gebruik bij voorkeur het branche RI&E instrument. Is deze er niet dan mag de chequelijst gezondheidsrisico’s gebruikt worden (dit is een verkorte RI&E).

Nadat de RI&E is opgesteld en getoetst worden de activiteiten zoals in het plan van aanpak staan uitgevoerd. Als de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie veranderen, moet de RI&E aangepast worden (bijvoorbeeld bij nieuwe procedures, werkwijzen en machines, reorganisaties en verhuizingen).

Hoewel er geen formele geldigheidsduur voor de RI&E vastligt wordt 4 tot 5 jaar aangehouden om een nieuwe RI&E op te stellen en te laten toetsen (voor VCA-gecertificeerde bedrijven geldt 3 jaar). Omdat beleid op het gebied van veiligheid een continue proces is, is de RI&E niet  statisch en blijft, als deze regelmatig geëvalueerd en aangepast wordt, actueel en hoeft dan niet weer volledig opnieuw opgesteld te worden.

RI&E is een middel en geen doel op zich.

Hoewel het een verplichting is om een actuele RI&E te hebben en er boetes op staan als deze ontbreekt, zou veiligheid voor de medewerkers vanzelfsprekend moeten zijn en daarmee structureel ingebed zijn in de cultuur en beleid van een bedrijf. Niet omdat het moet omdat je het wilt!

Veilig werken kent veel aspecten. Het gaat daarbij naast het werken met veilige en goedgekeurde beschermingsmiddelen, machines, gereedschappen en apparaten, ook om het goed organiseren van veiligheid en veilig gedrag.

Vaak ligt de nadruk op het eerste deel en wordt er niet zoveel aandacht geschonken aan thema’s als ongewenste omgangsvormen terwijl dit ook onderdelen zijn van veilig gedrag. De Arbowet verplicht organisaties om een arbozorgbeleid op te stellen en uit te voeren en hierbij de risico’s op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie & geweld, discriminatie, pesten en werkdruk mee te nemen in de RI&E.

Zorg als bedrijf voor goede arbeidsomstandigheden zodat medewerkers veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken. Het effect hiervan is:

Medewerkers presteren beter als zij zich veilig voelen en comfortabel kunnen werken.

Goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie van werknemers.

Door een grotere motivatie ligt de productie hoger en is er minder sprake van ziekteverzuim.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *